Adatkezelési tájékoztató – MAREK Humánerőforrás Kft.

1. Általános tudnivalók

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató a MAREK Humánerőforrás Kft. által jelenleg nyújtott szolgáltatások (munkaerő-kölcsönzés és munkaerő-közvetítés) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Irányadó minden olyan jövőbeli szolgáltatás vonatkozásában is, amelyre a jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazását írja elő.

1.2. Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezik az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozók köréről, illetve az adatok továbbításáról.

1.3. A MAREK Humánerőforrás Kft. szolgáltatásainak általános szerződési feltételei elválaszthatatlan részét képezik jelen adatkezelési tájékoztatónak, amely adatkezelési tájékoztató egyoldalúan módosítható, ám erről az érintetteket egyidejűleg tájékoztatni szükséges.

1.4. Az adatkezelés célja: az adatkezelő az érintett jelentkező személyes adatait az adatkezelő szerződéses partnerei részére történő munkaerő-közvetítés és munkaerő-kölcsönzés céljából kezelik.

1.5. Az adatkezelés jogalapja: a megadott adatok kezelése az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett az internetes regisztrációkor ezen tájékoztató elfogadásával, valamint a jelentkezés ügyfélszolgálaton történő benyújtásával, eljuttatásával adja meg.

1.6. Az adatkezelés időtartama: az adatok kezelése kettő évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulást az érintett az adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.

1.7. Adattovábbítás: az adatkezelő a megadott adatokkal kapcsolatban üzleti partnereik részére az adatkezelés célja érdekében végeznek adattovábbítást. Az érintett érdekében végzett adattovábbítás címzettjei – az adatkezelők üzleti partnerei – folyamatosan változnak, ezért ennek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna. Az adatkezelő biztosítja az érintett részére, hogy korlátozza az adattovábbítás címzettjeinek körét és kizárja az adattovábbításból az érintett által megjelöl címzetteket.

1.8. Az adatok megismerése: az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az adatkezelő munkatársai, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az érintett személyes adatainak MAREK Humánerőforrás Kft. általi kezelése az érintett önkéntes, befolyásoltságtól mentes hozzájárulásán alapul. Az érintett hozzájárulását az adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával adja meg. A törvény által előírt adatkezelések esetében csak tájékoztatja az érintettet.

2.2. 16. életévét be nem töltött, 16. életévét betöltött, de cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességének teljes korlátozása alatt álló kiskorú nevében hozzájárulást törvényes képviselője adhat. A cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességének teljes korlátozása alatt álló felnőtt nevében a hozzájárulást gondnoka adhatja meg. A MAREK Humánerőforrás Kft. nem ellenőrzi a hozzájárulás jogi megfelelőségét, azért a törvényes képviselő felel.

2.3. A MAREK Humánerőforrás Kft. a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3. Az adatkezelés elvei

3.1. A MAREK Humánerőforrás Kft. a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az adatkezelési tájékoztatóban rögzített szabályoknak megfelelően kezeli.

3.2. A MAREK Humánerőforrás Kft. kizárólag a céget álláskeresési céllal megkereső munkavállalók önkéntesen megadott személyes adatait kezeli.

3.3. A MAREK Humánerőforrás Kft. az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi, és olyan eljárási szabályt alakít ki, mely az adatkezelés teljes szakaszában biztosítja ezen adatok biztonságát.

3.4. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az érintett által történt megadás után a MAREK Humánerőforrás Kft. felel.

3.5. Az adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

3.6. Az interneten keresztül történő regisztráció során az érintett által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az adatkezelők nem felelnek.

4. Az érintettek jogai

Adatok módosítása, törlése, zárolása

4.1. Az érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését. Ezt a adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és elérhetőségeken teheti meg.

4.2. Elutasítás esetén a MAREK Humánerőforrás Kft. a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy - az érintett hozzájárulásával - elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.3. Az érintett szintén a adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását.

4.4. Az érintett személyes adatait abban az esetben törli még a MAREK Humánerőforrás Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.5. Zárolja a személyes adatot a MAREK Humánerőforrás Kft., ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Tájékoztatás

4.6. Az érintett az adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken az adatkezelés tartama alatt jogosult tájékoztatást kérni a MAREK Humánerőforrás Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

4.7. A MAREK Humánerőforrás Kft. az érintett kérelmére köteles tájékoztatást adni az érintettre vonatkozó az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről. A kérelem teljesítésére a MAREK Humánerőforrás Kft.-nek a benyújtástól számított 25 nap áll rendelkezésére.

4.8. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a MAREK Humánerőforrás Kft.-t adatok közlése, adatokba történő betekintés, azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte, a MAREK Humánerőforrás Kft. a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

4.9. Az érintett az adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségen bejelentheti tiltakozását személyes adatainak kezelése ellen.

4.10. Ha a MAREK Humánerőforrás Kft. az érintett tiltakozást elfogadja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslati lehetőségek

4.11. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

5. Az adatkezelő:

MAREK Humánerőforrás Kft.

Az adatkezelő címe: 9022 Győr, Batthyány tér 6.

A kapcsolattartó személye: Marek József ügyvezető

A kapcsolattartó telefonos elérhetősége: +36-70-9464-417

A kapcsolattartó e-mail elérhetősége: marek.jozsef@marek-hr.huKattintson ide a tájékoztató nyomtatható formában való letöltéséhez.